Presentation av den skogsfinska bibliografin

Klicka för att komma till bibliografin

Den skogsfinska bibliografin innehåller poster med tryckt litteratur inkl tidskriftsartiklar samt även en hel del artiklar ur dagstidningar. Bibliografin ämnesindelar större verk, så att kapitel ur böcker som behandlar till exempel svedjebruk, ortnamn eller byggnadsskick registreras på respektive ämne och hänvisning sker till de exakta sidorna, i en särskild kommentardel.
Geografiskt och tidsmässigt har allt som skrivits om platser som koloniserats av skogsfinnar tagits med, således även skrifter om dagsläget i dessa gamla finnbyar.
Viktiga verk för förståelse av finnkulturens kontext har medtagits även om de inte som huvudämne behandlar skogsfinnarna.
Detta material har uteslutits och finns inte med i bibliografin:
- Handskrifter
- Inspelningar
- Foton
- Noveller
- Dikter
- Recensioner
- Osignerade dagstidningsartiklar
- Mindre viktiga publikationer om personer som omskrivits i större omfattning i andra sammanhang (t.ex Dan Andersson)

Historik

FINNSAM, www.finnsam.org, började på ideell basis bygga upp den skogsfinska bibliografin i början av 1990-talet, under ledning av bibliotekarie Lars-Olof Herou, senare i samarbete med Maths Östberg.
I den första versionen av bibliografin lades posterna på katalogkort för att sedan sorteras efter lämpliga ämnesrubriker, det vill säga traditionellt biblioteksarbete med kortkatalog. Så småningom lades materialet på data för att göra posterna sökbara i en databas. Första större utgåvan utkom som cd-skiva 1997 i samarbete med Mitthögskolan, via Maud Wedin.
FINNSAM initierade år 2005 ett ideellt förprojekt tillsammans med Länsbiblioteket Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland och länsbiblioteken i det skogsfinska kärnområdet, med syftet att skapa en testversion av bibliografin på nätet.
Testversionen utvärderades och det fanns en stor efterfrågan på en fullt utbyggd skogsfinsk bibliografi tillgänglig via Internet.
Ett fortsättningsprojekt startade hösten 2007 med stöd av Kungl. Patriotiska Sällskapet och avslutades i mars 2008. Projektet bestod dels av programmering och arbete med databasens utformning, dels registrering av i första hand ca 5.000 poster.
Registrering av de senare årens litteratur kommer att ske kontinuerligt.

Bibliografin

Posterna har uppställts efter ett något modifierat SAB-system, det vill säga det klassifikationssystem som används på svenska bibliotek. Dock är inte hela SAB-systemet använt, utan bara de signum som varit nödvändiga för att täcka in de skrifter som inryms i bibliografin - som ändå täcker in alla aspekter av den skogsfinska kulturen. (Se nedan - Ämnesrubriker och Geografisk uppdelning)
Vid den geografiska indelningen används landskap och socknar. Sockenindelningen är den som gällde in på 1900-talet och inte den äldre med större socknar.
De poster som klassats på signum N (geografi) har inte specifikt handlat om något visst ämne och därför hamnat på det geografiska område som behandlas. Naturligtvis finns många exempel på ämnesinriktad litteratur från vissa områden, till exempel ortnamn i Dalarna, svedjebruk i Värmland, släkter i Trysil etc. De posterna är också sökbara geografiskt, genom att det för varje post är inlagt ett fält med sökord. Sökorden kan vara många, men det vanliga är 5-6 stycken.
Exempelvis: Ämne - landskap - socken - by, enl. följande - Byggnadsskick - Rökstugor - Värmland - Nyskoga socken - Abbortjärnsberg eller Trolldom - Norge - Hedmark - Grue.
Det bör uppmärksammas att artiklar ur dagstidningar markeras med T i signumrutan.

Organisationer i projektet:
FINNSAM i samarbete med Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Värmland, Länsbiblioteket i Örebro län, Bibliotek Gävleborg och Länsbiblioteket Västernorrland.

Stöd har erhållits från Kungl. Patriotiska Sällskapet.