Ria

Den tredje typiska finnmarkbyggnaden är rian. Den liknar bastun fast är högre och användes för att torka svedjeråg. Liksom bastun har den en stenrösugn i hörnet innanför dörren. Den har också ett mellangolv av lösa slanor, där man staplade svedjerågskärvarna som skulle torka. I och med torkningsprocessen fick man en hög och jämn kvalitet på rågen. Rian har varken skorsten eller rökkanal, men väl vädringsluckor. Dessa sitter ganska högt upp för att släppa ut fukt och rök under torkningen. I regel användes rian även för tröskningen av säden.
Förr trodde man att de första skogsfinnarna bodde i kombinations-byggnader som kunde fungera som bostad, bastu och ria. Dessa antaganden bottnar troligen i föreställningar som bygger på att man tänkte sig de första finnarna som ”primitiva”. Med kunskap om byggnadernas differentierade funktioner och att de tidigaste finnhemmanen i regel hade många hushållsmedlemmar, gott om byggnadstimmer och arbetskraft, kan man anta att de skogsfinska gårdarna tämligen omgående byggde separata hus för olika funktioner.
 




Rian i Bingsjö. Foto: Maths Östberg